PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITOSTI ZA ROK 2016

 

 

Počínaje letošním rokem platí nová pravidla ohledně daně z nemovitých věcí. Změny se týkají i okruhu osob, které jsou povinné daňové přiznání podat. Oproti minulým obdobím se okruh těchto osob rozšiřuje.

 

 

Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí?

 

V první řadě jsou to všichni, kteří v loňském roce nabyli do vlastnictví zdanitelnou stavbu, bytovou jednotku, nebytovou jednotku či pozemek. To znamená, že kdo loni některou z uvedených nemovitostí koupil, dostal či zdědil, musí podat přiznání k dani.

 

Ti, kteří naopak takovou nemovitost pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu.

 

Povinnost podat daňové přiznání se vztahuje na vlastníky nemovitostí nacházejících se v katastrech, ve kterých v minulém roce proběhla tzv. digitalizace. To se týká zejména vlastníků půdy, kteří pronajímají pozemky zemědělcům. Ti obvykle za ně platili tuto daň, díky zjednodušené evidenci v katastru nemovitostí. Nyní ji musí platit vlastník půdy.

 

Jakákoli změna, která ovlivní vyměření daně (vyjma změny koeficientů), zakládá povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí. Daňové přiznání tak musí podat také vlastníci, na jejichž nemovitosti došlo v loňském roce ke změně, jako např. přístavba, nástavba, ale i částečná likvidace. To se týká všech případů, kdy došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku či stavby,zvýšení nadzemních podlaží apod.

 

S účinností zákona č. 23/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, mají povinnost podat přiznání k dani i poplatníci, kteří v loňském roce žádnou nemovitost nenabyli, ani na jejich nemovitosti v loňském roce nedošlo ke změně rozhodné pro vyměření daně, zmíněných v předchozím odstavci. A to bez ohledu na to, že by se jejich daňová povinnost snížila.

 

 

Jak se změny dotkly stavebních pozemků?

 

Předmětem daně z nemovitostí je i součást jednotky, pokud je dokončená nebo užívaná a dále část budovy či inženýrských staveb uvedených v příloze k tomuto pozměňovacímu zákonu. Z hlediska daně jsou tak ovlivněny stavební pozemky jako předmět daně z pozemků. Podrobné informace včetně konkrétních příkladů jsou k dispozici na internetových stránkách Finanční správy ČR.

 

Změny se dotkly také stavebních pozemků jak ve vztahu ke zdanitelným jednotkám v bytových domech (podrobnosti na stránkách Finanční správy ČR), tak ve vztahu ke zdanitelným jednotkám v ostatních domech (podrobnosti na stránkách Finanční správy ČR).

 

Naopak nově nejsou pro účely daně z nemovitých věcí za stavební pozemky považovány stavební pozemky určené k zastavění stavbami, které jsou osvobozené podle ustanovení § 9, odst. 1, písm. i) a j). To se týká například staveb pro veřejnou dopravu, kanalizačních zařízení, úpraven vody, staveb vodáren či rozvodných zařízení.

 

Kdo nově přibyl z běžných poplatníků

Přibudou poplatníci ze zrušeného vojenského újezdu Brdy.

 

V důsledku zrušení vojenského újezdu Brdy přibude povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí i za pozemky, které doposud nebyly předmětem daně z pozemků, ale od ledna již nejsou součástí vojenského újezdu. Jedná se o pozemky v 71 katastrálních územích:

 

Albeřice u Hradiště, Borovno v Brdech, Bratkovice v Brdech, Bražec u Doupova, Bražec u Těšetic, Březovík 1, Březovík 2, Cihelny u Podivic, Číčov v Brdech, Dobřív v Brdech, Domašov nad Bystřicí I, Doupovské Hradiště, Drahlín v Brdech, Felbabka v Brdech, Hadinka, Hájenky, Hlubočky I, Hlubočky II, Hlubočky III, Hlubočky IV, Houbový Vrch, Hvozdec v Brdech, Chaloupky v Brdech, Chaloupky u Otaslavic, Jince v Brdech, Jívová I, Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov u Velkého Újezdu I, Kraví Hora, Křešín v Brdech,Kyselka u Hradiště, Láz v Brdech, Luboměř u Potštátu, Malá Víska v Brdech, Mirošov v Brdech, Maňávka u Českého Krumlova, Město Libavá, Město Libavá I, Město Libavá II, Míšov v Brdech, Mrsklesy na Moravě I, Mýtina u Želnavy, Nepomuk v Brdech, Nové Oldřůvky I., Občiny u Drahan, Obecnice v Brdech, Ohrazenice v Brdech, Okounov u Hradiště, Okrouhlík, Osinky u Krumsína, Ostatky u Křenůvek, Podbořanský Rohozec u Hradiště I, Podbořanský Rohozec u Hradiště II, Podluhy v Brdech, Polná na Šumavě, Radonice u Hradiště, Sádek v Brdech, Skořice v Brdech, Strašice v Brdech, Stráž u Hradiště I, Stráž u Hradiště II, Štítov v Brdech, Těně v Brdech, Trokavec v Brdech, Valeč u Hradiště, Věšín v Brdech, Vojkovice u Hradiště I, Vojkovice u Hradiště II, Vranovice v Brdech, Zaječov v Brdech, Žleb u Prostějoviček.

 

Došlo ke změnám u podnikatelských staveb a jednotek.

 

U tzv. zdanitelných podnikatelských staveb a jednotek zahrnutých v obchodním majetku došlo s účinností od ledna 2016 k upřesnění použití základní sazby daně. Musí na ně být použita sazba daně pro podnikání podle § 11 odst. 1 písm. d) zákona o dani z nemovitých věcí.

 

Toto ustanovení se neaplikuje na budovy obytného domu a ostatní budovy tvořící příslušenství k budově obytného domu, zdanitelné jednotky, jejichž převažující část podlahové plochy je užívána jako garáž, a ostatní zdanitelné jednotky (byty a nebytové prostory), které nezahrnují jiný nebytový prostor než komoru nebo sklep.

 

 

Koho se přiznání k dani z nemovitostí netýká?

 

Přiznání k dani není třeba podávat v případě, že bylo podáno již dříve a od té doby nedošlo k žádné změně, která by ovlivnila vyměření daně. Povinnost odevzdat daňové přiznání nevzniká ani v případě změny ceny půdy či změny místních koeficientů, které určují obce.

 

 

Některé změny povinnost podat přiznání k dani nezakládají.

 

Od letošního roku došlo ke změnám koeficientů, které se používají pro stanovení upravené podlahové plochy. Ačkoli tyto koeficienty mají vliv na výši daně, není kvůli těmto změnám potřeba podávat nové daňové přiznání.

 

Vyšší koeficient pro určení základu daně ze staveb a jednotek bude platit pro vlastníky bytů či nebytových prostor (zdanitelné jednotky) v bytovém domě a podílu na společných částech bytového domu. Platí to pro případy, kdy tito vlastníci vlastní i podíl na pozemku, který je součástí takové

zdanitelné jednotky nebo podíl na jiném pozemku ve spoluvlastnictví vlastníků užívaného společně

s těmito jednotkami. Tyto pozemky nejsou předmětem daně z pozemků a právě zvýšením koeficientu na 1,22 je zohledněno právě i vlastnictví takových pozemků. V důsledku toho může dojít k nepatrnému zvýšení daně ze staveb a jednotek.

 

Odlišná je situace u jiných než bytových domů, tj. rodinných domů, administrativních budov, staveb občanské vybavenosti, víceúčelových staveb apod. V těchto případech jsou pozemky předmětem daně z pozemků a proto je koeficient pro určení základu daně ze staveb a jednotek nižší, a to 1,20. Poplatníkům, kteří spadají do této skupiny, se tak může daň ze staveb a jednotek nepatrně snížit.

 

Daň ze staveb a jednotek bude v obou případech vyměřena z moci úřední, což znamená, že finanční úřad provede přepočet automaticky. Totéž platí i pro daň z pozemků. Její výše bude odpovídat spoluvlastnickému podílu na pozemku. Poplatníkovi bude nová výše daně sdělena finančním úřadem buď platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

 

Termín

Daňové přiznání se letos musí podat nejpozději 1. února, jinak hrozí pokuta.

 

Poslední den, do kdy je třeba přiznání k dani podat, je 31.1. Protože však letos toto datum připadá na neděli, je možné daňové přiznání podat ještě v pondělí 1.2.2016.

 

Nedodržení tohoto termínu je sankcionováno. Pokuta činí 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení, počínaje šestým pracovním dnem po skončení řádného termínu pro odevzdání daňového přiznání. Penále finanční úřad nevyměří, pokud nedosáhne částky 200 Kč. Maximální částka, v jaké může být penále vyměřeno, je 5% z vyměřené daně, nejvíce 300 tisíc korun.

 

 

Nově je možné zaplatit daň z nemovitých věcí přes SIPO.

 

Kromě platby složenkou, převodem z účtu a v hotovosti, je od nynějška možné zaplatit daň i přes SIPO

Další pravidla zde: Daň z nemovitosti

Datum publikace: 31.1.2016

Více článků z kategorie Hypotéky a financováníPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality