Návrh na vklad do katastru nemovitostí se od 2013 mění

Od začátku roku 2013 se při podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí musíte řídit novými zákonnými úpravami. Změnou je to, že musíte podávat návrh na vklad na předepsaném formuláři, jehož vzor najdete na webu katastru nemovitostí (jak má formulář vypadat je stanoven vyhláškou č. 401/2011 Sb.). Důvodem této úpravy je, že lidé když si dělali návrhy na vklad sami, tak v nich byly zbytečné chyby.

Navrhovatel může vyplnit tento formulář on-line z webu katastru nebo si může formulář stáhnout k sobě do počítače, vyplnit, vytisknout a podat na katastrální úřad. Další možností je stáhnout si program k vyplňování formuláře od Software602 Form Filler.

Pokud vyplníte svůj email, pak vám na něj přijde potvrzení o tom zda byl vklad proveden. Poplatek za návrh na vklad je zvýšen na 1000 Kč.

Změny v poplatcích v katastru nemovitostí viz zde:

15 nových poplatků na katastru vás bude stát 1000 Kč

Návrh na vklad se podává pokud chcete zapsat změny u nemovitosti. Např. ve vlastnických právech a dispozicích, zástavy a věcná břemena, předkupní právo apod.

Vklad do katastru nemovitostí – postup pro vyplnění

Obecné pokyny

Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem.

Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu se nacházejí nemovitosti, které jsou předmětem smlouvy nebo jiného právního úkonu. Pokud se tyto nemovitosti nacházejí v obvodu více katastrálních pracovišť, postupujte podle následujících pravidel:

jedná-li se o směnnou smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene, dohodu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, dohodu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, podejte jeden společný návrh na vklad ohledně všech nemovitostí (§ 37 odst. 2 katastrální vyhlášky).

jedná-li se o jiný smluvní typ, než je uvedeno v předchozí odrážce, podejte samostatné návrhy na vklad ke každému katastrálnímu pracovišti ohledně nemovitostí v obvodu tohoto katastrálního pracoviště.
 

Pokyny k části I. – Údaje o účastnících řízení

Uveďte údaje o všech účastnících řízení – tj. o osobách, které jsou účastníky smlouvy nebo jiné listiny, na jejímž podkladě má být zapsáno právo do katastru. Návrh na vklad mohou podat všichni účastníci řízení společně nebo i některý z nich samostatně. Je však vhodné, aby návrh na vklad podávali společně všichni účastníci řízení - obvykle to totiž přispívá k rychlejšímu průběhu správního řízení.

 

U každého účastníka řízení uveďte jeho individuální pořadové číslo (1, 2, …. atd.), na které bude možno dále ve formuláři odkazovat.

 

Údaj o rodném čísle u fyzické osoby je povinný, pokud má rodné číslo přiděleno (§ 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 265/1992 Sb.). U cizozemce, kterému nebylo přiděleno rodné číslo, uveďte datum narození.

 

Údaj o adrese místa trvalého pobytu u fyzické osoby a údaj o sídle u právnické osoby je povinný, a to i v případě, že dále vyplníte odlišnou adresu pro doručování (§ 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 265/1992 Sb.). U cizozemce uveďte namísto adresy trvalého pobytu jeho adresu bydliště v cizině.

 

Pokyny k části II. – Označení práv, která mají být zapsána do katastru nemovitostí

Vyberte, jaké právo má být do katastru nemovitostí zapsáno (levý sloupec tabulky) nebo z něj naopak vymazáno (pravý sloupec tabulky). Musí být vybráno alespoň jedno právo (jedná se o povinný údaj podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 265/1992 Sb.). Předmětem vkladu může být současně více práv, a to jak pokud jde o zápis, tak pokud jde o výmaz. V takovém případě je vhodné pro každé právo navrhované ke vkladu použít samostatnou přílohu, takový postup zjednoduší vyplnění dalších částí formuláře.

 

Vlastnické právo

 

Označte osobu, která nabývá vlastnické právo; ke zjednodušení označení nabyvatele můžete využít pořadové číslo z části I. formuláře. Dále uveďte, zda tato osoba nabývá vlastnické právo k celku nebo do podílového spoluvlastnictví včetně výše spoluvlastnického podílu. V případě manželů uveďte, zda jsou nemovitosti nabývány do společného jmění manželů nebo do jiného majetkového společenství manželů podle cizího práva.

 

Pokud spolu s vlastnickým právem pro Českou republiku, kraj, obec či podílníky podílového fondu vzniká další oprávnění, uveďte, zda se jedná o

 

příslušnost hospodařit s majetkem státu,

právo hospodařit s majetkem státu,

správu nemovitostí ve vlastnictví státu,

 

hospodaření příspěvkové organizace se svěřeným majetkem územního samosprávního celku,

 

hospodaření městské části se svěřeným majetkem statutárního města,

správa nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy vykonávaná městskou částí,

obhospodařování majetku v podílovém fondu.

Zástavní právo

 

Označte osobu, ve prospěch které je zástavní právo zřizováno (zástavního věřitele); ke zjednodušení označení zástavního věřitele můžete využít pořadové číslo z části I. formuláře.

 

Označte zajišťované pohledávky. Neuvádějte, že pohledávka je zajišťována včetně příslušenství (vyplývá ze zákona) ani to, že je zajišťován nárok zástavního věřitele z odstoupení od smlouvy, podle které vznikla zajištěná pohledávka (rovněž vyplývá ze zákona). 

 

Uveďte, zda se jedná o

a)    pohledávku podle § 155 odst. 1 nebo 2 občanského zákoníku, tedy existující peněžitou či nepeněžitou pohledávku, nebo

b)    pohledávku podle § 155 odst. 3 občanského zákoníku, tedy individuálně určenou budoucí či podmíněnou pohledávku, nebo

c)    druhově určené budoucí pohledávky podle § 155 odst. 4 občanského zákoníku.

Pohledávku podle bodu a) označte její výší a důvodem vzniku (např. smlouva o půjčce ze dne 30.05.2011). Jedná-li se o nepeněžitou pohledávku, uveďte namísto její výše údaj „nepeněžitá“. Pokud je dlužníkem osoba odlišná od zástavce (osoby, která zástavní právo ke svým nemovitostem zřizuje), uveďte rovněž údaje o dlužníkovi.

 

Pohledávku podle bodu b) označte její výší a důvodem vzniku (např. smluvní pokuta podle článku IV. smlouvy o úvěru ze dne 30.05.2011). Není-li známa výše budoucí pohledávky, uveďte maximální výši, v jaké je pohledávka zajištěna. Pokud bude dlužníkem osoba odlišná od zástavce (osoby, která zástavní právo ke svým nemovitostem zřizuje), uveďte rovněž údaje o dlužníkovi.

 

Pohledávky podle bodu c) označte jejich druhem, limitem (maximální celkovou výší) a dobou, ve které mohou vznikat. Pokud bude dlužníkem osoba odlišná od zástavce (osoby, která zástavní právo ke svým nemovitostem zřizuje), uveďte rovněž údaje o dlužníkovi.

 

Pozor!!! – nejsou-li údaje potřebné pro identifikaci zajišťovaných pohledávek obsaženy již v samotné zástavní smlouvě, nelze tento nedostatek odstranit prostřednictvím návrhu na vklad.

 

Uveďte, zda je zástavní právo zřizováno k celku nemovitostí nebo ke spoluvlastnickému podílu na nemovitostech. Je-li zástavní právo zřizováno ke spoluvlastnickému podílu, uveďte jeho výši.

 

Právo odpovídající věcnému břemeni

 

Je-li věcné břemeno zřizováno pro konkrétní osobu, označte ji; ke zjednodušení označení osoby oprávněné z věcného břemene můžete využít pořadové číslo z části I. formuláře.

 

Je-li věcné břemeno zřizováno pro každého vlastníka určité nemovitosti, uveďte tuto skutečnost a označte příslušnou nemovitost.

 

Uveďte obsah věcného břemene - stručný popis práv osoby oprávněné z věcného břemene, případně povinností osoby povinné z věcného břemene. 

 

V případech, kdy se věcné břemeno nevztahuje na celou nemovitost, ale pouze na její reálnou část (vymezenou slovně v případě stavby nebo jednotky a geometrickým plánem v případě pozemku), uveďte také jeho rozsah.

 

Uveďte dobu, na kterou je věcné břemeno zřizováno. Není-li zřizováno na konkrétní dobu, uveďte, že je zřizováno na dobu neurčitou.

Předkupní právo s účinky věcného práva

 

Označte osobu, ve prospěch které je předkupní právo zřizováno; ke zjednodušení označení osoby oprávněné z předkupního práva můžete využít pořadové číslo z části I. formuláře.

 

Uveďte dobu, na kterou je předkupní právo zřizováno. Není-li zřizováno na konkrétní dobu, uveďte, že je zřizováno na dobu neurčitou.

 

Uveďte, zda je předkupní právo zřizováno k celku nemovitostí nebo ke spoluvlastnickému podílu na nemovitostech. Je-li předkupní právo zřizováno ke spoluvlastnickému podílu, uveďte jeho výši.

Stavby

 

Pokud se převádí, mění nebo ruší právo ke stavbě evidované v katastru nemovitostí, musí být vyplněny dostupné údaje o této stavbě.

V položce „typ stavby“ uveďte některou z následujících možností: budova (bud.), rozestavěná budova (rozestav.) nebo vodní dílo (v. dílo). K vyplnění použijte zkratky uvedené v závorkách.

 

V případě, že se jedná o budovu s číslem popisným nebo evidenčním, uvádí se část obce, v ostatních případech se uvádí způsob využití stavby. Způsob využití stavby je uveden na výpisu z katastru nemovitostí v části B. Pokud je zde jako způsob využití uvedeno „jiná stavba“, uveďte konkrétní způsob využití této stavby v souladu se stavebněprávními předpisy.

 

Pozemek, na kterém je stavba postavena, označte parcelním číslem. Pokud se jedná o katastrální území se dvojí číselnou řadou parcel (jednou pro stavební a jednou pro pozemkové parcely) a na listu vlastnictví je před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st.“, uveďte parcelní číslo včetně této zkratky. Informace o tom, zda jsou pozemky v daném katastrálním území vedeny v jedné nebo ve dvou číselných řadách, je uvedena v záhlaví každé stránky výpisu z katastru nemovitostí.

POZOR! V této části formuláře uvádíte pozemky pouze jako součást označení stavby; pokud jsou spolu se stavbou převáděny (je k nim zřizováno zástavní právo, věcné břemeno nebo je s nimi jinak nakládáno) i pozemky, na kterých je postavena, uvádí se tyto pozemky v části formuláře uvozené slovem „Pozemky“, a to i tehdy, pokud se zcela shodují s pozemky uvedenými v této části formuláře.

 

Pokud se jedná o stavbu s více čísly popisnými nebo o budovu na více parcelách, uvádí se název katastrálního území, typ a část obce nebo způsob využití pouze na prvním řádku. Na dalších řádcích se uvádí:

 

a) u budovy s více čísly popisnými a na více pozemcích již pouze zbývající čísla popisná předmětné budovy a parcelní čísla pozemků, na kterých je tato budova postavena,

b) u budovy s jedním číslem popisným a na více pozemcích již pouze zbývající parcelní čísla pozemků,

c) u budovy s více čísly popisnými a na jednom pozemku již pouze zbývající čísla popisná,

d) u stavby, které se č.p./č.e. nepřiděluje a je postavena na více pozemcích, již pouze zbývající parcelní čísla pozemků.

 

Obdobně se postupuje u stavby nacházející se na pozemcích z více katastrálních územích (shodné údaje pro celou stavbu, které se uvádí pouze na prvním řádku, jsou typ, část obce nebo způsob využití).

Pozemky:

 

Pokud se převádí, mění nebo ruší právo k pozemku, musí být vyplněny dostupné údaje o pozemku.

 

Pokud se pozemky nacházejí v tomtéž katastrálním území, uveďte název katastrálního území pouze na prvním řádku.

 

Pozemek vždy označte parcelním číslem. Pokud se jedná o katastrální území se dvojí číselnou řadou parcel (jednou pro stavební a jednou pro pozemkové parcely) a na listu vlastnictví je před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st.“, uveďte parcelní číslo včetně této zkratky. Informace o tom, zda jsou pozemky v daném katastrálním území vedeny v jedné nebo ve dvou číselných řadách, je uvedena v záhlaví každé stránky výpisu z katastru nemovitostí.

 

Jedná-li se o pozemek ve zjednodušené evidenci, uveďte ve sloupci „název dřívější pozemkové evidence“ údaj o původu jeho parcelního čísla, a to zkratkou EN pro původ „evidence nemovitostí“, PK pro původ „pozemkový katastr“ a GP pro původ „přídělový plán nebo jiný podklad“. V případě, že předmětný pozemek byl v minulosti dotčen změnou hranice katastrálního území, uveďte rovněž název původního katastrálního území, ze kterého jeho parcelní číslo pochází. Potřebné údaje naleznete na výpisu z katastru nemovitostí v části B. V ostatních případech položku nevyplňujte.

 

Jedná-li se o pozemek nově vytvářený podle geometrického plánu, uveďte také číslo tohoto geometrického plánu.

 

Jedná-li se o díl pozemku podle geometrického plánu, uveďte za parcelním číslem lomítko a označení příslušného dílu písmenem malé abecedy.

Byty a nebytové prostory

 

Jednotku označte jejím číslem uvedeným na výpisu z katastru nemovitostí. V případě, že se jedná o nebytový prostor, uveďte rovněž jeho pojmenování podle rozhodnutí stavebního úřadu nebo projektové dokumentace (např. garáž, dílna, provozovna, ateliér, ubytovací jednotka, sklad, prodejna, kancelářské prostory, apod.). Jedná-li o rozestavěnou jednotku, uveďte v položce „údaj o rozestavěnosti“ text „rozestav.“, jinak tuto položku nevyplňujte.

 

Dům, ve kterém se jednotka nachází, označte údajem o části obce (v případě rozestavěného domu uveďte namísto údaje o části obce údaj o rozestavěnosti zkratkou „rozestav.“), o přiděleném čísle popisném nebo evidenčním (pokud bylo domu přiděleno více čísel popisných nebo evidenčních, uveďte všechna tato čísla) a údajem o všech pozemcích, na kterých je dům postaven. Pozemek, na kterém je dům postaven, označte katastrálním územím a parcelním číslem. Pokud se jedná o katastrální území se dvojí číselnou řadou parcel (jednou pro stavební a jednou pro pozemkové parcely) a na listu vlastnictví je před parcelním číslem pozemku uvedena zkratka „st.“, uveďte parcelní číslo včetně této zkratky. Informace o tom, zda jsou pozemky v daném katastrálním území vedeny v jedné nebo ve dvou číselných řadách, je uvedena v záhlaví každé stránky výpisu z katastru nemovitostí.

POZOR! V této části přílohy uvádíte pozemky pouze jako součást označení domu, ve kterém se nachází předmětná jednotka; pokud k této jednotce patří i podíl na pozemcích, uvádí se tyto pozemky v další části formuláře, a to i tehdy, když se zcela shodují s pozemky uvedenými v této části formuláře.

Pozemky ve spoluvlastnictví vlastníka jednotky, které jsou uvedeny v prohlášení vlastníka nebo byly převedeny podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Ve shora nadepsané části formuláře uveďte údaje o pozemcích, které jsou převáděny (ke kterým je zřizováno zástavní právo, věcné břemeno nebo je s nimi jinak nakládáno) spolu s jednotkou.

 

Pokyny k části III. – Sdělení pro katastrální úřad

Uvedení kontaktních údajů není povinné, v případě potřeby však urychlí Vaše kontaktování a řešení případného problému.

 

Pokud žádáte o bezplatné zaslání informace o tom, že navrhovaný vklad byl proveden, na některý z kontaktních údajů (e-mail nebo telefon), vyjádřete tuto skutečnost zaškrtnutím pole před tímto údajem.

 

V případě, že potřebuje katastrálnímu úřadu sdělit další informace nebo upřesnit návrh, využijte prostor v odstavci nazvaném „Další sdělení“. Zde můžete například požádat o provedení celého geometrického plánu vyhotoveného k uskutečnění rozsáhlé změny využití území v návaznosti na územní rozhodnutí podle stavebního zákona, jak umožňuje § 37 odst. 3 katastrální vyhlášky.

 

Pokyny k části V. – Přílohy návrhu na vklad

Uveďte, jakými listinami návrh na vklad dokládáte a v jakém počtu.

 

Přílohami návrhu na vklad musí být:

a) listina, na základě které má být zapsáno právo do katastru, nebo její úředně ověřená kopie, a to v počtu o dva větším, než je počet účastníků řízení; jedná-li se o směnu nemovitostí evidovaných v obvodu více katastrálních úřadů, v počtu ještě o dva větším pro každý další katastrální úřad (§ 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 265/1992 Sb.). 

b) plná moc, je-li účastník řízení zastoupen zmocněncem (§ 33 odst. 1 správního řádu),

c) úředně ověřený překlad listiny, na základě které má být zapsáno právo do katastru, pokud tato listina není sepsána v českém jazyce (§ 16 odst. 2 správního řádu).

 

Listinu, na základě které má být do katastru zapsáno právo, označte jejím názvem nebo stručným popisem (kupní smlouva, zástavní smlouva, smlouva darovací a o zřízení věcného břemene, dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví apod.). Dále uveďte datum, kdy byla tato listina vyhotovena; obsahuje-li listina více časových údajů vztahujících se k jejímu vyhotovení, uveďte poslední z nich. Pokud listina žádný takový datum neobsahuje, uveďte „bez data“.

 

Dalšími podklady pro řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí jsou zejména (§ 37 odst. 7 katastrální vyhlášky):

a) rozhodnutí nebo souhlas příslušného stavebního úřadu s dělením nebo scelováním pozemků, nebo z jeho vyjádření, pokud se takové rozhodnutí nebo souhlas nevydává,

b) kopie nabídky k převodu vlastnictví bytu nebo ateliéru jeho nájemci vlastníkem bytu, popřípadě vlastníkem budovy, pokud je nájemcem fyzická osoba a byt nebo ateliér se převádí jiné osobě,

c) písemný souhlas příslušných orgánů s převodem vlastnictví bytu nebo ateliéru,

d) potvrzení družstva o tom, že nabyvatel uhradil částku odpovídající nesplaceným úvěrům s příslušenstvím poskytnutým družstvu,

e) potvrzení příslušného stavebního úřadu o tom, že sekce je stavebně a technicky uspořádána tak, že může plnit samostatně základní funkci budovy,

f) souhlas příslušného soudu nebo správního orgánu k právnímu úkonu účastníka řízení podle zvláštních právních předpisů.

 

 

Datum publikace: 15.12.2012

Více článků z kategorie Reality - prodejPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality