Pojmy a názvosloví ve stavebním spoření

 Pojmy, pravidla a názvosloví ve stavebním spoření

 • pravidelné vklady (alespoň jednou ročně, příp. jednorázově)
 • státní podpora
 • úroková sazba vkladů 2 % p.a.

 

Účastníkem může být:

 

 • fyzická osoba
 • právnická osoba

 

 

Státní podporu může získat:

 

 • občan České republiky

 

 • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem ČR

 

 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem ČR

 

 

Doklady k uzavření smlouvy

 

 • občanský průkaz
 • děti: rodný list dítěte + OP zákonného zástupce
 • cizinci: potvrzení o povolení pobytu cizince a doklad o přidělení rodného čísla
 • právnické osoby: výpis z obchodního rejstříku, OP jednatele, příp. plná moc – práv. osoby

 

Poplatek za uzavření smlouvy

 

 • ve výši určené stavební spořitelnou, odvozuje se procentem z cílové částky ( zpravidla 0,5 %)

 

 • platí se neprodleně po uzavření smlouvy

 

Délka spoření (se státní podporou)

 

 • min. 6 let; pak možnost úvěru na bydlení
 • po 2 letech možnost čerpat meziúvěr na bydlení
 • doba spoření omezena dosažením cílové částky, poté možnost sjednat navýšení

 

Cílová částka

 

 • vložené prostředky + státní podpora + úroky + úvěr (pokud bude čerpán)
 • minimální výše záleží na podmínkách konkrétní spořitelny; od  20 000,- Kč

 

Měsíční vklady

 

 • zpravidla 0,3 -  0,5 % z cílové částky
 • možnost vložit i jednou ročně
 • možnost předplácet, předplacená částka se pro nárok na přiznání státní podpory převádí do dalšího roku

 

Státní podpora

 

 • 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně 3 000 Kč ročně (na jedno rodné číslo)

 

 • na jedno rodné číslo je možná jedna státní podpora

 

 • možnost rozdělit státní podporu na více smluv uzavřených na jedno rodné číslo

 

Ztráta státní podpory

 

 • výpověď smlouvy před uplynutím minimální doby spoření 6 let ( poplatek 0,5% z cílové částky)

 

 • čerpání úvěru před uplynutím minimální doby spoření 6 let, pokud úspory nejsou použity na uspokojení bytových potřeb

 

 

Varianty spoření a jejich principy

 

 • většinou mají stavební spořitelny 2 – 4 varianty stavebního spoření

 

 • obecné dělení na variantu standardní, rychlou a pomalou

 

 • rychlá varianta – rychlejší (vyšší) spoření umožní získat úvěr dříve; také splácení úvěru je rychlejší

 

 • standardní varianta – nižší splátky oddalují možnost získání úvěru; splátka úvěru zpravidla odpovídá výši měsíční úložky a úvěr se splácí delší dobu než u varianty rychlé

 

 • pomalá varianta – výhodné spoření pokud není akutní potřeba úvěru; nízké měsíční vklady; v případě úvěru nejnižší umořovací splátka úvěru (dlouhodobé splácení úvěru)

 

Výpověď

 

 • s tříměsíční výpovědní lhůtou

 

 • dvojdohodou – v případě uzavření nové smlouvy o staveb. spoření; výplata úspor do jednoho měsíce

 

 

Úvěry ze stavebního spoření

 

 • dva druhy: 1.) řádný úvěr, 2.) překlenovací úvěr (ve výši celé cílové částky) 
 • výhradně na řešení bytových potřeb 
 • úroky zaplacené ve zdaňovacím období lze odečíst od základu daně

 

Podmínky pro přidělení

 

 • spoření trvá alespoň 6 let, resp. 2 roky pro překlenovací úvěr

 

 • je naspořeno zpravidla 40% výše cílové částky

 

 • je splněna výše parametru hodnotícího čísla (specifikováno ve všeobecných obchodních podmínkách)

 

 • celá výše úvěru, resp. celá cílová částka v případě překlenovacího úvěru,  je použita na řešení bytových potřeb

 

Účel

 

 • uspokojení bytových potřeb (vymezeno zákonem o stavebním spoření) – např. koupě nebo výstavba realitního objektu k bydlení, udržovací práce na nich,  kouupě pozemku pro výstavbu reality k bydlení, vypořádání podílů...

 

 • vše na území ČR

 

 • možno použít i pro příbuzné v přímé řadě (sourozenec, manžel, švagr, tchán)

 

Doložení účelu - koupě:

 

 • kupní smlouva
 • list vlastnictví prodávajícího
 • následně nový list vlastnictví na dlužníka

 

Doložení účelu - rekonstrukce:

 

 • stavební povolení nebo ohlášení drobné stavby
 • list vlastnictví nebo nájemní smlouva
 • smlouva o dílo
 • následně platební doklady

 

Doložení účelu - výstavba:

 

 • list vlastnictví k pozemku
 • stavební povolení
 • smlouva o dílo se stavební firmou a finanční rozpočet
 • následně list vlastnictví nového majitele a platební doklady

 

Posuzování bonity

 

 • každá spořitelna má nastaveno jinak, zpravidla záleží na parametrech již založeného spoření
 • existují produkty, u nichž za určitých podmínek není nutno dokládat příjem
 • jinak se bonita zjišťuje u rodiny dlužníka, rodiny spoludlužníka, rodiny ručitele

 

Příjem se dokládá:

 

 • potvrzením o příjmu zaměstnance
 • daňovým přiznáním a potvrzením finančního úřadu o bezdlužnosti
 • doklady o důchodech a sociálních dávkám, výživném apod.

 

Zajištění úvěru

 

 • dle podmínek konkrétní stavební spořitelny a parametrů stavebního spoření

 

 • možnost čerpat úvěr i bez zajištění realitou nebo ručitelem (zpravidla do výše 300 tisíc korun + naspořená částka)

 

Formy ručení (zajištění):

 

 • ručiteli (jednou či více osobami ručícími za splácení klienta)
 • zástavou realitního objektu v osobním vlastnictví
 • zástavou finančních pohledávek (např. zástavou částky uložené na termínovaném vkladu u banky)

 

Čerpání úvěru

 

 • jednorázově
 • postupně až 24 měsíců

 

Pojištění

 

 • realitního objektu – pokud je předmětem zástavy
 • klienta - dle parametrů produktu

 

Smlouvy uzavřené na dítě

 

 • do 18 let věku dítěte disponuje s naspořenou částkou rodič
 • úvěr většinou nelze získat bez svolení opatrovnického soudu

 

 

Datum publikace: 22.3.2011

Více článků z kategorie Hypotéky a financováníPro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality