Pojištění nemovitosti a domácnosti: sjednání online

Na trhu se nabízí celá řada nejrůznějších variant a kombinací pojištění domácnosti a nemovitosti a někdy může být těžké se v nabídce orientovat. Při sjednávání pojištění domácnosti nebo nemovitosti je důležité vědět, na co všechno přesně se pojistka bude vztahovat a jaká rizika nebo věci pojištění chránit nebude. Na vše, co není zájemci o pojištění zcela jasné, by se měl dobře informovat. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pojistným podmínkám, především výlukám z pojištění.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti jako takové se vztahuje na vybavení domácnosti pojištěného. Někdy bývá mylně zaměňováno s pojištěním odpovědnosti. Škody, které vám vzniknou tím, že vytopíte sousedy, v základní verzi pojištění domácnosti pojištěny zpravidla nejsou. K tomu je potřeba sjednat právě doplňkové pojištění odpovědnosti. Anebo si vybrat takový balíček produktů, který kromě pojištění domácnosti v sobě zahrnuje i pojištění odpovědnosti. Takové balíčky nabízí prakticky všechny pojišťovny.

Pojištění nemovitosti - Jak si pojistit stěny a strop

Pojištěním domácnosti, jak už bylo uvedeno, se vztahuje na vybavení bytu, nepokrývá tedy škody na zdech, stropech ani podlahách. Pokud vás např. vytopí sousedi a máte sjednáno pouze pojištění domácnosti, pojišťovna vám proplatí škody vzniklé na vybavení domácnosti, např. na zničených kobercích, lustru, nábytku atp. Chcete-li, aby vám v takové situaci pojišťovna proplatila i škody vzniklé na zdech, stropech či podlahách, musíte mít sjednáno také pojištění bytu jako pojištění nemovitosti.

Pojištění rizika krádeže

Podmínky pojištění domácnosti proti krádeži vloupáním a loupeži mohou být u každé pojišťovny nastaveny jinak, ale v zásadě jsou vždy odrazem toho, jaká je pravděpodobnost, že k takové události dojde.

Proto například je pojistné za domácnost ve větších městech nebo naopak na samotě vyšší, protože je i vyšší riziko vloupání. Podobně jsou hodnoceny i domácnosti, které se nachází v lokalitách ohrožených povodněmi. Ovšem v zátopových zónách domácnost prakticky pojistit nelze.

Různé pojišťovny mají také různé požadavky na zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby. Jaké překážky musel zloděj překonat, aby se do bytu dostal, se odrazí i na výši pojistného plnění, které pojišťovna poškozenému vyplatí, případně nevyplatí vůbec. Čím lépe máte domácnost zajištěnu (bezpečnostní zámky apod.), tím vyšší náhradu škody můžete v případě krádeže vloupání očekávat.

Schovávejte si účtenky

Běžné pojištění domácnosti lze sjednat bez ocenění vybavení domácnosti znalcem a dokonce i bez prohlídky domácnosti pojišťovacím poradcem. V případě škodné události však musíte počítat s tím, že budete muset pojišťovně přesvědčivě prokázat výši vzniklé škody. Hodnotu odcizeného či zničeného běžného vybavení domácnosti doložíte nejlépe účtenkami a fakturami. Hodnota cennějších věcí, jako jsou starožitnosti, sbírky apod., se zpravidla dokládá fotografiemi a znaleckým posudkem.

Vybavení domácnosti a nemovitosti nepodhodnocujte

Pojistka by měla být sjednána na skutečnou hodnotu celé domácnosti. Šetřit na pojistném nastavením nižší pojistné částky, než která odpovídá skutečnosti, se nevyplácí. Pokud jste si sjednali pojištění pro standardní vybavení domácnosti, nepočítejte s tím, že vám pojišťovna nahradí škodu vzniklou na nadstandardním vybavení, jako jsou starožitnosti, drahá elektronika, luxusní ložnice apod. Navíc, pokud se ukáže, že jste měli domácnost podpojištěnu, pojišťovna vám může krátit i plnění za škody vzniklé na standardním vybavením, a to poměrem podpojištění. 

Z těchto důvodů je žádoucí pojistku průběžně aktualizovat tak, aby pojistná částka, kterou máte v pojistné smlouvě uvedenu, vždy odpovídala aktuální skutečné hodnotě domácnosti.

U většiny pojišťoven jsou v základním pojištění zahrnuta tato rizika:

 • krádež vloupáním, loupež
 • požár, výbuch
 • úder blesku
 • pád letadla
 • pád stromu nebo stožáru
 • vichřice, krupobití
 • zemětřesení
 • voda z vodovodního nebo kanalizačního potrubí

Mimo pojištění bytu nebo domu, vily, stavby můžete pojistit také chatu, chalupu, včetně stavebních součástí. Také lze pojistit i vedlejší stavby ležící na jednom pozemku – plot, kůlnu, garáž, studnu, bazén, dále např. skleníky. Pojistka může zahrnovat i movité věci, které náleží k nemovitosti, jako např. zahradní a údržbová technika.

Čím urychlíte jednání s pojišťovnou v případě škodní události

 • Schovávejte si účtenky od vybavení domácnosti a faktury od řemeslníků.
 • Průběžně pořizujete fotodokumentaci aktuálního stavu vybavení domácnosti.
 • Kopie veškeré dokumentace uschovejte mimo dům.
 • Průběžně aktualizujte sjednané pojištění. 

Otázky a odpovědi

 • Je možné pojistit dům s obyčejným zámkem proti krádeži?

Spíše ne. Obecně platí, že pojišťovny vyžadují bezpečnostní zámky. Pokud však máte dům zajištěn jinak, např. alarmem, můžete si zkusit vyjednat u pojišťovny individuální podmínky pojištění.

 • Je v rámci pojištění domácnosti pojištěno také jízdní kolo uložené ve sklepě?

Na věci uložené ve sklepě či na půdě se pojištění domácnosti obvykle vztahuje, ale nemusí tak tomu být vždy. Výjimkou jsou např. sklepy či půdy, na které mají přístup i sousedé. Vždy záleží na podmínkách konkrétní pojišťovny. Proto je třeba si tuto skutečnost ověřit v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

 • Od čeho se odvíjí cena za pojištění domácnosti?

Výši pojistného ovlivňuje mnoho faktorů, především:

výše pojistné částky – čím vyšší je pojistná částka, tím dražší je pojištění

množství pojištěných rizik

lokalita ve které se domácnost nachází – pojištění domácnosti ve větších městech je zpravidla dražší kvůli zvýšenému riziku vloupání a vandalismu; dům u řeky bude mít dražší pojistku kvůli vyššímu riziku škod při povodni

zda se jedná o pojištění na novou hodnotu nebo časovou hodnotu – pojištění na časovou hodnotu je levnější, protože případné pojistné plnění je kráceno o míru opotřebení pojištěných věcí

Obecně se tedy v ceně pojistky promítne její kvalita a míra pojištěných rizik.

 • Je třeba pojistnou smlouvu obnovovat? Případně jak často a proč?

Hodnota vybavení domácnosti se průběžně mění. Pojistnou smlouvu lze bez problémů vypovědět (a následně sjednat jinde) k výročnímu dni s tím, že výpovědní lhůta bývá šest týdnů. Proto je ideální porovnat pojistnou smlouvu se skutečným stavem (hodnota vybavení domácnosti) jednou ročně,  zhruba 2 měsíce před výročním dnem, abyste měli v případě, že bude stávající pojistka nevyhovující, dostatek času porovnat produkty i ostatních pojišťoven.

 • Je možné zvýšit šanci, že pojišťovna vzniklou škodu skutečně uhradí?

Poškozený musí v první řadě prokázat, že mu škoda, za kterou žádá náhradu, skutečně vznikla. Z toho důvodu je dobré vést si seznam vybavení domácnosti a průběžně jej aktualizovat. Vhodné je také pořizovat průběžně aktuální fotodokumentaci domácnosti. Samozřejmostí je schovávat si účtenky a faktury od pořízených věcí.

Tuto kompletní dokumentaci je dobré uschovat na takovém místě, aby při případném požáru či povodni nemohla být zničena, nejlépe tedy na bezpečném místě mimo domácnost.

V případě pojistné události doporučujeme vzniklé škody pečlivě nafotit a událost co nejdříve oznámit pojišťovně.

 • Jak dlouho trvá, než pojišťovna vyplatí pojistné plnění za vzniklou škodu?

Běžně je plnění ze strany pojišťovny vyplaceno nejpozději do 3,5 měsíce od nahlášení škody.

Po nahlášení události pojišťovna zahájí šetření události, které musí podle zákona, až na výjimky, ukončit do 3 měsíců od nahlášení události. Je-li nárok oprávněný, do 15 dnů od skončení šetření pak musí vyplatit pojistné plnění. 

Slovníček pojmů

Cena domácnosti

Celková částka představující hodnotu všech pojištěných věcí v domácnosti, která je zároveň limitem pojistného plnění.

Časová cena

Časová hodnota. Hodnota pojištěných věcí snížená o částku odpovídající jejich opotřebení. Výše pojistného plnění z pojistky uzavřené na časovou hodnotu nedosahuje částky, za kterou se dají pořídit věci nové, neopotřebené.

Nová cena

Nová hodnota. Hodnota pojištěných věcí vyčíslená takovou částkou, která odpovídá částce, za níž je možné pořídit stejnou věc novou, příp. za kterou lze poškozenou věc uvést do původního stavu.

Podpojištění

Situace, kdy je pojistná částka uvedená v pojistné smlouvě v okamžiku vzniku pojistné události nižší než skutečná pojistná hodnota majetku. Podpojištění může negativně ovlivnit výši pojistného plnění vyplacené pojišťovnou v případě pojistné události. Pojistné plnění může pojišťovna krátit poměrem podpojištění.

Pojistná částka

Horní limit plnění vyplaceného pojišťovnou v případě pojistné události. Měla by odpovídat skutečné hodnotě pojištěných věcí.

Pojistná událost

Nastalá skutečnost, na základě níž vzniká pojišťovně povinnost plnit pojistnou smlouvu.

Pojistné plnění

Částka, kterou pojišťovna v případě pojistné události (zničení, poškození nebo krádež pojištěného vybavení domácnosti)  poškozenému vyplatí.

 

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:
Pro brněnský region doporučujeme služby tohoto realitního makléře: reality Brno

Všeobecné obchodní podmínky | Kontakt: info@reality.name | Export z realitních software

Hledej:

 

Reality